ប្រភេទផលិតផល
  • ឈ្មោះផលិតផល:BOTTOMS
  • លក្ខណះជាក់លាក់របស់ផលិតផល:
  • ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម:
  • រោងចក្រផលិតដើម:
  • តំលៃ:100.00យាន
  • ចំនួនអង្គភាព:piece
  • ប្រភេទរបៀបរបបពីមុន:Clothing

ការនែនាំអោ​យលំអិត:

Fun Cotton skirt with two side pockets , wide belt and highlight in contrast color fabric. Wear it along or over leggings or jeans!