ប្រភេទផលិតផល
  • ឈ្មោះផលិតផល:TOPS
  • លក្ខណះជាក់លាក់របស់ផលិតផល:
  • ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម:
  • រោងចក្រផលិតដើម:
  • តំលៃ:1000.00យាន
  • ចំនួនអង្គភាព:piece
  • ប្រភេទរបៀបរបបពីមុន:Clothing

ការនែនាំអោ​យលំអិត:

Cotton Hoodie, flare sleeves, two side pockets, fun and unusual cut!